บุคคลากร

บุคคลากร ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำ ด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย คณาจารย์ ดังต่อไปนี้

Image 01

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

2529 Ph.D. (Water Resources Planning and Management) Colorado State

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Image 02

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

-

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

Image 03

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

Image 04

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

2559 ปริญญาเอก PhD – Environmental Engineering University of Ottawa, Canada

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

Image 05

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์

ปริญญาเอก Ph.D. Bioresource Engineering University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

2553 ปริญญาเอก วศ.ด. (ทรัพยากรน้ำ) ม.เกษตรศาสตร์

Image 06

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำ ด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Copyright © 2017 wrcmis lab - Design: wrcmis